સંસ્થા ને મળતુદાન સરકાર શ્રી ના નિયમ ૮૦ જી મુજબ કર મુક્ત છે

Name : SHRI HALAR SARVJIV SEVA SAMAJ CHARITABLE TRUST

Pramukh Name : શાસ્ત્રી દીપકભાઈ (જામનગર) Mobile No : 9638746041,9426233748

PAN NO : AAATH8635A

80 G No : 46-37/2012-13/1350

12 AA No. : 12-25/12-13/2308

Bank Account Details :

Branch : Bank Of Baroda, Khodiyar Colony , Jamnagar Branch

Account No : 18940100010600

IFSC Code : BARB0KHODIY

Note…

Anybody willing to donate for Gausala , Samuh Lagan, etc. kindly contact us on 02882712160